นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

1. การยื่นขอคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาของ Amed Guarantee ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

รายละเอียดในการคืนเงิน ในส่วนของบริการในด้านความงาม อาทิ ผิวพรรณทั่วเรือนร่าง ปรับโครงหน้า เลเซอร์ ทรีตเมนต์ และงานบริการด้านการศัลยกรรม จะมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการครบถ้วน (ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ชำระค่าบริการไม่ครบถ้วน หรือเป็นการจองในโปรโมชั่น จะมีอายุเวลาในการจองสิทธ์ 3 เดือน)

ทั้งนี้คอร์สที่ผู้ใช้บริการซื้อสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาของทางเอเมด คลินิก กำหนดไว้ (ยกเว้นบริการด้านศัลยกรรมสามารถเข้ารับบริการได้ที่ สาขาพระราม 9 เท่านั้น) ในส่วนของคอร์สที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิก(ยังไม่ได้เข้าใช้บริการ) สามารถทำการยกเลิกได้ แต่ทางเอเมด คลินิก ไม่สามารถทำการคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการได้ โดยผู้ใช้บริการจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นของทาง เอเมด คลินิก ได้ทั้งหมด ในจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการเหลืออยู่เท่านั้น

Amed Guarantee คือบริการที่จัดไว้ให้โดย Amed ตามคำขอของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับความขัดแย้งบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสื่อสารระหว่างกันในแบบเป็นส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังใช้ Amed Guarantee

2. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า และ/หรือบริการ ที่ต้องการ
  • สินค้ามีตำหนิ ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • การส่งสินค้า หรือให้บริการไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ ( เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ หรือไม่ได้รับบริการตรงตามที่ซื้อ เป็นต้น
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย
  • ด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับผู้ขาย และผู้ซื้อต้องส่งคำยืนยันของตนไปยัง Amed Privilege เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว
  • กฏหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน

ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง Amed Privilege บนมือถือ หรือทาง E-mail

ทาง Amed จะดำเนินการตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิด ชำระผิดช่องทาง หรือผิดช่องทางการชำระเงิน เป็นต้น) หรือทำรายการชำระ เงินซ้ำซ้อน ผู้ซื้อจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนได้และทาง Amed จะไม่ทำการคืนเงินให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงเงินค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของธุรกรรมชำระเงินดังกล่าวด้วย ผู้ซื้อจะต้องทำการติดต่อโดยตรง ตามช่องทางที่ Amed ได้ระบุไว้เพื่อขอทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือขอคืนเงินจากการชำระเงินที่ซ้ำซ้อนเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับAmed ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังAmed เพื่อขอให้ Amed เก็บเงินที่ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ Amed จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินที่ซื้อดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

3. ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้า และ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

4. สิทธิของผู้ขาย

เมื่อ Amed ได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว Amed จะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยส่งข้อความผ่านทาง
E-mail เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ซื้อต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน E-mail  (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หาก Amed ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด Amed จะถือว่าผู้ซื้อไม่ตอบรับ  และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ซื้ออีก ทั้งนี้ Amed จะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าคำร้องของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์

5. สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

6. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

7. การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ Amed ได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าซื้อบริการ เช่น ศัลยกรรม หัตถการ หรือ Treatment  เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินให้กับลูกค้าได้ นอกจากจะปรับเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นในจำนวนเงินที่เหลือของผู้ซื้อในราคาปกติ ในส่วนของการคืนเงินนั้นทาง Amed จะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินให้กับลูกค้า 45 วัน โดยเงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม