logo

ข้อตกลงผู้ใช้บริการเว็บไซต์

1. การจัดทำข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ ได้จัดทำข้อตกลงผู้ใช้บริการนี้ขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้บริการ  รวมทั้งเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆในการใช้บริการจากทาง เว็บไซต์

2. ข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้บริการกฎในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจาก เว็บไซต์ ต้องปฏิบัติตามกฎข้อห้ามดังนี้

2.1 ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น
2.2 ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย, ข่มขู่คุกคาม, กล่าวร้าย, หมิ่นประมาท, ละเมิดต่อสิทธิ,หยาบคาย, ลามกอนาจาร, ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
2.3 ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล
2.4 ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เว็บไซต์
2.5 ท่านจะต้องไม่ส่งข้อความอันเข้าข่ายการ Spam เป็นการรบกวนผู้อื่น และ/หรือ สมาชิกด้วยกันเองตลอดจนการกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ของประเทศไทยหรือประเทศผู้รับข้อความนั้นหากมีผู้เสียหาย ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับความผิดนั้นแต่เพียงผู้เดียว
2.6 เพื่อความปลอดภัย ท่านต้องรักษาชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

3. การรับประกันความเสียหายของข้อมูลเว็บไซต์ ไม่ขอรับประกันความเสียหายของข้อความ และ/หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการให้บริการ ซึ่ง เว็บไซต์ อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างแท้จริงซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก ผู้ให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านเอง หรือ เกิดจากการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายของ เว็บไซต์ เอง อย่างไรก็ดี ในสภาวะการทำงานปกติของระบบ เว็บไซต์ขอรับประกันว่าจะไม่เกิดความเสียหายและปัญหาความปลอดภัยใดๆ

4.  การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ต้นฉบับทั้งหมดของ เว็บไซต์ ในด้านเนื้อหา, สัญลักษณ์, ตัวอักษร,กราฟฟิก,การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นในงานอันมีลิขสิทธิ์ ส่วนที่เว็บไซต์จัดทำไว้เพื่อเผยแพร่ และให้บริการแก่สมาชิก
ห้ามทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆนอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานของผู้ใช้บริการ ในกรณีใดๆทั้งสิ้น

5.  การอัพโหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือส่วนต่างๆบน เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเว็บไซต์ ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวข้อมูล และสารสนเทศต่างๆที่เผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ตลอดไปโดยไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนด้วยเหตุผล, ข้อยกเว้น หรือยกข้อกฎหมายใดมากล่าวอ้างได้ โดยเว็บไซต์ สามารถทำการใดๆต่อข้อมูล และสารสนเทศดังกล่าวได้ ยกเว้นงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ถือเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆทางเว็บเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ ศึกษา วิจารณ์ แนะนำ และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรใดๆทั้งสิ้นผู้ใช้บริการยอมรับให้ผู้ใช้บริการรายอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีสิทธิ์ในการศึกษา, วิจารณ์, ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่บน เว็บไซต์ ที่เป็นของผู้ใช้บริการได้ แต่ห้าม ดัดแปลง, คัดลอก, เผยแพร่, หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

6. ข้อกำหนดในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆของผู้ใช้บริการในการใช้บริการต่างๆจากทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และรับผิดชอบต่อการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจาก เว็บไซต์ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อห้ามที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆของ เว็บไซต์ได้ระบุ และกำหนดไว้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ 5 และถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์, ข้อความ และสารสนเทศต่างๆ รวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของเว็บไซต์ ส่วนงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆทางเว็บเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ ศึกษา วิจารณ์ แนะนำ ของผู้ใช้ และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรใดๆทั้งสิ้นมาตรา ๓๒  การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร  มิให้ถือว่า เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง  มิให้ถือว่าเป็น การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

(๑)  วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(๒)  ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(๓)  ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๔)  เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๕)  ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(๖)  ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ โดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ ในการสอนของตนอันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร

8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บเนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆบน เว็บไซต์ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง, ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งาน ของทางเว็บไซต์ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม, ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่ในความดูแลของทาง เว็บไซต์ ด้วย

9. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเว็บไซต์ เป็นเพียงสื่อกลางในการนำท่านเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังนั้นเนื้อหาภายในเว็บไซต์นั้นๆจึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ เว็บไซต์ หากเกิดปัญหาใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อม

10. การใช้ข้อมูลสมาชิกเว็บไซต์ เปิดให้บริการฟรี โดยเรามีความจำเป็น ที่จะต้องหารายได้จากการโฆษณาบ้าง แต่ข้อมูลของสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด ผู้ลงโฆษณาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกอย่างแน่นอน โดยรูปแบบการนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางเราจะจัดส่งถึงสมาชิก ทุกๆเดือน โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่างๆได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

11. กิจกรรมบนเว็บไซต์เว็บไซต์ เป็นเว็บไซต์ ที่เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรม ภายในหมู่สมาชิก ภายใต้แนวคิดเพื่อพัฒนาทักษะทัศนคติที่ดี  และส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

12. การทะเลาะวิวาทและความขัดแย้งเว็บไซต์ “มิใช่” เวทีหรือสถานที่ที่ใช้ในการทะเลาะวิวาท เพื่อผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใดหรือเพื่อกล่าวหาบุคคลหนึ่งบุคคลใด และการนำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของสมาชิก ไปใช้เพื่อการกระทำข้างต้นถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ซึ่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือ ตามกรอบของกฏหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. การตักเตือนการกระทำผิดการตักเตือนกรณีเกิดการกระทำผิดที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิที่จะเลือกวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสม เช่นประกาศลงในกระทู้ ที่มีการกระทำผิด หรือส่งจดหมายอีเลคทรอนิกส์ แจ้งเตือนแก่ผู้พิมพ์ข้อความหรือประกาศไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของหน้าเว็บไซต์ภายใน เว็บไซต์ ซึ่งถือว่าการตักเตือนได้ถูกประกาศแล้วและหากมีความผิดเกิดขึ้นอีกเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรทันที

14. สรุปเงื่อนไข, ข้อตกลง และกฎในการใช้บริการของ เว็บไซต์ นี้กำหนดโดย เว็บไซต์โดยถือเป็นข้อยอมรับร่วมกัน ซึ่งรวมถึงข้อตกลงก่อนหน้านี้ด้วย

15. ข้อบ่งใช้ข้อกำหนดต่างๆนี้ ใช้สำหรับกรณีที่กล่าวมานี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีอื่นใดได้